<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจำนวนพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
2. ร้อยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแต่ละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
3. พื้นที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
4. ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
5. ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด (ลดลง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
6. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
7. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้างที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
8. คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
9. ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 - 9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
10. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
11. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
12. จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
13. อัตราการจับสัตว์น้ำต่อการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ใน 1 ชั่วโมง ในน่านน้ำไทย (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
14. มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
15. การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคน (ลดลง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
16. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
17. สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
18. อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ลดลง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
19. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดำเนินการ (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
20. สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี (ลดลง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
21. ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช และร้อยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
22. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
23. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวน 15 พื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
24. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
25. ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
26. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
27. สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
28. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
29. องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
30. จำนวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร 100,000 คน (ลดลง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คน
31. จำนวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละปี (เพิ่มขึ้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01
32. กระบวนการ ก.คพ./กพร.
กระบวนการ